Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας εξέδωσε τα ακόλουθο δελτίο τύπου αναφορικά με το πρόγραμμα “ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”:

 

 

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας  ενημερώνει τα μέλη του για το πρόγραμμα «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

 

                     το οποίο παρατείνεται και τροποποιείται στα ακόλουθα σημεία:

 

1) Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 200.000.000,00€ (δημόσια δαπάνη), το οποίο κατανέμεται κατά 70% δηλ. 140.000.000,00€ για τις υφισταμένες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, κατά 20% δηλ. 40.000.000,00€ για τις υφισταμένες μεσαίες επιχειρήσεις και κατά 10% δηλ. 20.000.000,00€ για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

 2) Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση:

  • Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος.
  • Νέες και υπό σύσταση (start -up) πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (κατά την έννοια του ορισμού των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ε.Ε., Παράρτημα ΙΙ Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ) που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που δρουν υποστηρικτικά σε αυτές, όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος του τομέα της μεταποίησης ή άλλων τομέων που επιθυμούν να επεκταθούν σε μεταποιητικές δραστηριότητες σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους τομείς της μεταποίησης όπως αυτοί αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό του προγράμματος και αποκλειστικά υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.

3) Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μεταποίηση Σε Νέες Συνθήκες» ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000,00 ευρώ έως 400.000,00 ευρώ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και από 100.000,00€ έως 800.000,00€ (μη περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

4) Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης δημόσιας Χρηματοδότησης αυξάνεται για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατά 5% δηλαδή συνολικό τελικό ποσοστό 50% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 29-07-2010 μέχρι τις 20-12-2010 ώρα 14:00, μέσω των δικτυακών τόπων του Ενδιάμεσου Φορέα & Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΦΕΠΑΕ) και του ΥΠΟΙΑΝ -www.ypoian.gr, www.ggb.gr, www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr, www.ependyseis.gr/mis και www.efepae.gr. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, που ορίζεται κατά την Τροποποιημένη Προκήρυξη του Προγράμματος (20-12-2010) δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης και οι        λοιποί όροι του Προγράμματος περιγράφονται αναλυτικά στον Τροποποιημένο Οδηγό Προγράμματος.