Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των ιδιωτικών επενδύσεων, στην επικείμενη πρόσκληση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER – ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΛΘ (LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ).

Τα κριτήρια θα εξειδικευθούν περαιτέρω κατά την δημοσίευση της πρόσκλησης.

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ