Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκαν οι προαπαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση των αποφάσεων ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων (χρηματοδότηση από το ΠΑΑ), του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν οι πρώτες 42 αποφάσεις ένταξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και θα υπογραφούν οι συμβάσεις μεταξύ δικαιούχων και Αιτωλικής Αναπτυξιακής.