Η Αιτωλική Αναπτυξιακή, με την άριστη συνεργασία των 42 δικαιούχων των ιδιωτικών επενδύσεων του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER (ΠΑΑ), ολοκλήρωσε την Α΄ ενδιάμεση αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, η οποία αφορούσε το χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης στήριξης έως την 30/9/2020.

Το συνολικό κόστος των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους δικαιούχους ανέρχεται σε περίπου 1,1 εκ € (δημόσια δαπάνη 600.000€ περίπου), ενώ έως την 31/12/2020 αναμένεται το συνολικό κόστος των δαπανών να ανέλθει σε 2,8εκ€ (δημόσια δαπάνη 1,5εκ€ περίπου).

Τα προαναφερόμενα ποσά, σε όρους δημόσιας δαπάνης, ανέρχονται σε 23% έως 30/09 και σε 57% έως 31/12, ως προς το προκηρυσσόμενο ποσό της πρόσκλησης.

Για κάθε επενδυτικό σχέδιο τέθηκε συγκεκριμένη στοχοθεσία για την χρονική περίοδο 1/10/2020 έως 31/12/2020, η οποία επικεντρώθηκε στις εργασίες/ενέργειες και στα αιτήματα πληρωμής που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η Β΄ ενδιάμεση αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί αρχές Ιανουαρίου, όπου παράλληλα θα τεθεί και η στοχοθεσία για το χρονικό διάστημα 1/1/2021 έως 31/3/2021.

Η διαδικασία των πληρωμών αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη Οκτωβρίου, οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκκρεμότητες από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ) και ΟΠΕΚΕΠΕ (έκδοση εγκυκλίου πληρωμών ιδιωτικών επενδύσεων). Η Αιτωλική Αναπτυξιακή έχει λάβει προκαταβολή ύψους 1,1εκ€ περίπου για τις πληρωμές των ιδιωτικών και των δημοσίων επενδυτικών σχεδίων.

Αξίζουν συγχαρητήρια στους επενδυτές του τοπικού προγράμματος για την επενδυτική προσπάθεια που καταβάλουν σε μια δύσκολη υγειονομικά και οικονομικά περίοδος. Από κοινού θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων, την άμεση οικονομική τους ενίσχυση και την προώθηση συνεργασιών και συνεργειών, που μεγιστοποιούν το όφελος της περιοχής μας.