Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει πρωτοβουλία, προκειμένου να καταρτιστεί ένα «Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές» και να δημοσιευθεί σχετική Ανακοίνωσή της το καλοκαίρι του 2021. Περισσότερες πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο site του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) (https://enrd.ec.europa.eu/enrdthematicwork/longtermruralvision/longtermruralvisionportal_en).

Παράλληλα, από τις στις 7 Σεπτεμβρίου 2020, έχει ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευρεία δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως με τον τοπικό πληθυσμό των αγροτικών περιοχών, σχετικά με τις τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης & εργασίας στις αγροτικές περιοχές καθώς και τις αλλαγές που αναμένεται να έχουν επέλθει έως το 2040.

Στην παρούσα φάση, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (ENRD) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζουν «Υποστηρικτικό υλικό», που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε σχετικές συναντήσεις διαβούλευσης, που ενδέχεται να διεξαχθούν σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να μελετήσει τα σχετικά κείμενα και να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική διαβούλευση.

Σε κάθε περίπτωση, η Αιτωλική Αναπτυξιακή θα οργανώσει συναντήσεις διαβούλευσης (είτε διαδικτυακές είτε με φυσική παρουσία), αφότου παραλάβει το σχετικό υποστηρικτικό υλικό, ώστε η περιοχή μας να καταθέσει προτάσεις για τα θέματα που την αφορούν. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαζόμαστε με το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, το οποίο αποτελεί δομή του ελληνικού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και στο οποίο συμμετέχουμε.

Διευκρινίζεται ότι το ερωτηματολόγιο πρέπει να συμπληρωθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο έως την 30/11/2020, ενώ η συνολική πρόταση της περιοχής πρέπει να υποβληθεί έως την 31/1/2021.