Η “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”, ως Ενδιάμεσος Φορέας του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, δημοσίευσε την πρόσκληση με τίτλο «Αγορά και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Συσκευών Διαβίβασης Δεδομένων ΣΔΕ(VMS)-ERS-AIS».

Η πρόσκληση αφορά στην υποχρέωση που έχουν ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών αλιέων, για προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, που αφορά είτε σε συσκευές λήψης δορυφορικών σημάτων, είτε σε κεραίες UHF-VHF, είτε σε laptop, για απογραφή των αλιευμάτων, σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς ελέγχου και επιβολής της αλιείας.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 23/10/2020 και ώρα 15:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο ΠΣΚΕ: 30/12/2020 και ώρα 15:00

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ