Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ αξιολόγησε την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, από την ημερομηνία ένταξής τους έως την 30/10/2020. Η πορεία υλοποίησης είναι άκρως θετική και σύμφωνη με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί.

Επιγραμματικά αναφέρονται τα εξής:

  • στο τοπικό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 24 έργα
  • έχουν λάβει έγκριση δημοπράτησης τα 20 εκ των 21 έργων, που εμπίπτουν σε αυτή την διαδικασία. Το μοναδικό έργο που δεν έχει λάβει έγκριση δημοπράτησης αναμένεται να λάβει εντός του Νοεμβρίου
  • από τα  20 έργα, που έχουν λάβει έγκριση δημοπράτησης, έχουν δημοπρατηθεί τα 14 και εντός του Νοεμβρίου θα δημοπρατηθούν τα υπόλοιπα 6
  • σε 1 από τα 14 έργα που έχουν δημοπρατηθεί παρουσιάζεται πρόβλημα, καθότι δεν έχει προκύψει ανάδοχος μετά από δυο διαγωνισμούς. Το προσεχές διάστημα θα αναζητηθούν οι βέλτιστες λύσεις για το εν λόγω έργο
  • από τα 3 έργα που δεν εμπίπτουν στην διαδικασία της έγκρισης δημοπράτησης, το ένα υλοποιείται από Ν.Π.Ι.Δ. και τα δυο με αυτεπιστασία
  • το έργο που υλοποιείται από Ν.Π.Ι.Δ. βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσής του
  • το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των 2 έργων αυτεπιστασίας, καθότι λύθηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει με την διαδικασία χρηματοδότησής τους
  • η μέση έκπτωση στα έργα που έχουν δημοπρατηθεί ανέρχεται σε 41,33%
  • ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοσίων έργων, μετά τις δημοπρατήσεις, ανέρχεται σε περίπου 5,2εκ€ και αναμένεται να διαμορφωθεί σε περίπου 4,4εκ€, μετά την δημοπράτηση του συνόλου των έργων

Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης των δημοσίων επενδύσεων κατά την 30/10/2020.

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΠΟΡΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ CLLD/LEADER (ΠΑΑ)
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 24 6.419.641,98
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΟΥΝ 0 0,00
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ (συμπεριλαμβάνονται και έργα ΝΠΙΔ) 15 3.681.820,58
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ (άγονος διαγωνισμός)
1 137.500,00
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ ΣΕ ΑΝΑΔΟΧΟ
(διαδικασία σε εξέλιξη)
1 597.928,00
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ
(προϋπολογισμός μετά την δημοπράτηση)
13 1.728.610,01
ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ
(σε όσα έργα προκύπτει ανάδοχος)
41,33%
ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 0 0,00
ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 2 800.000,00
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ 7 1.937.821,40
ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(όπως διαμορφώνεται μετά τις εκπτώσεις)
24 5.201.859,41