Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Ναυπακτίας και Δωρίδας (ΟΕΒΕΝ) πρόκειται να υποβάλλει δυο προτάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος “Διαρθρωτική Προσαρμογή εργαζομένων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης”.

 • η πρώτη πρόταση θα αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις (λιανικό εμπόριο)
 • η δεύτερη πρόταση θα αφορά τις μονάδες διανυκτέρευσης

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις (σε θέματα: οργάνωσης & διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού, χρηματοοικονομικής υποστήριξης κλπ) και την παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης.

Ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία, αρμόδιος φορέας για την εκπόνηση των προτάσεων και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις επιλέχθηκε η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ενώ οι προβλεπόμενες δράσεις κατάρτισης θα υλοποιηθούν από το ΚΕΚ ΑΛΦΑ.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εμπορικές επιχειρήσεις (λιανικό εμπόριο) και οι μονάδες διανυκτέρευσης, οποιασδήποτε νομικής μορφής, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την περίοδο υποβολής της αίτησης:
 1. απασχολούν έως 49 εργαζόμενους (απασχολούμενοι θεωρούνται οι εργαζόμενοι πλήρους και μερικής απασχόλησης, καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες)
 2. έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1η Ιανουαρίου 2008
 3. δεν έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο επιχορήγησης, σύμφωνα με τον κανόνα de minimis, σε άλλες προκηρύξεις που υπάγονται στον κανόνα de minimis
Πρέπει να διευκρινηστεί ότι στη φάση διαδικασίας υποβολής των προτάσεων το πρόγραμμα διακρίνεται σε δυο μέρη:
 1. Υποβάλλει πρόταση η ΟΕΒΕΝ για τους προαναφερόμενους τομείς (λιανικό εμπόριο, μονάδες διανυκτέρευσης)
 2. Υποβάλλει αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα κάθε επιχείρηση ξεχωριστά (μέσω της Αιτωλικής Αναπτυξιακής)
Εάν εγκριθούν οι προτάσεις της ΟΕΒΕΝ τότε εξετάζονται τα αιτήματα συμμετοχής των επιχειρήσεων και επιλέγει το Υπουργείο ποιες θα ενταχθούν και ποιές όχι. Εάν δεν εγκριθεί η πρόταση της ΟΕΒΕΝ τότε δεν αξιολογούνται καθόλου τα αιτήματα των επιχειρήσεων.
Για να υποβάλλουν αίτημα οι επιχειρήσεις απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Καταστατικό ή ΦΕΚ ή Αντίγραφο έναρξης επιτηδεύματος της δραστηριότητας της επιχείρησης από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. (Σε περίπτωση που υποβληθεί καταστατικό να συνοδεύεται από πιστοποιητικό μη λύσης)
 2. Αντίγραφα Α.Π.Δ. ΙΚΑ για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2010 (η 1η σελίδα Α.Π.Δ. των 4 τριμήνων 2010). Οι επιχειρήσεις που δεν απασχολούν εργαζόμενους πρέπει να λάβουν σχετική βεβαίωση από το ΙΚΑ
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα ΙΚΑ και ΤΕΒΕ
 4. Φορολογική ενημερότητα
 5. Υπεύθυνη δήλωση με κατάσταση ετήσιων μονάδων εργασίας για την τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση 2010
 6. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου
Για κάθε πληροφορία αναφορικά με το πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε είτε με τον αρμόδιο εκ μέρους της ΟΕΒΕΣΝΔ, κ. Ανδρέα Καλφούντζο, στο τηλ. 2634038466, είτε απευθείας με την ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, στα τηλ. 2634038110 & 2634029926 (αρμόδια πρόσωπα Παπαθανασίου Σπυριδούλα και Τσώλου Θεοδοσία).