Την Παρασκευή 4/12/2020 θα πραγματοποιηθεί το αναβληθέν εξ’ αποστάσεως σεμινάριο της 23/11/2020, με θέμα “Εκπαίδευση στη Διαχείριση Πληρωμών Ιδιωτικών Έργων του Υπομέτρου 19.2″ & ” Καταχώρηση Αιτήματος Μερικής Πληρωμής”. Το σεμινάριο είχε αναβληθεί από τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων ΠΣΚΕ και ΟΠΣΑΑ.

Επιπρόσθετα, σήμερα (Τετάρτη 2/12/2020) στάλθηκαν οδηγίες, στην Αιτωλική Αναπτυξιακή, για την καταχώρηση απαιτούμενων στοιχείων στο ΟΠΣΑΑ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η μετάπτωση στοιχείων από το ΠΣΚΕ στο ΟΠΣΑΑ. Τα εν λόγω στοιχεία έχουν αρχίσει ήδη να καταχωρούνται από τα στελέχη της εταιρείας.

Οι δικαιούχοι του τοπικού προγράμματος θα ενημερωθούν άμεσα, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, για τις διαδικασίες υποβολής αιτημάτων πληρωμών, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία του συνόλου των αιτημάτων τροποποίησης που έχουν υποβληθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αιτωλική Αναπτυξιακή έχει καταρτίσει επιχειρησιακό σχέδιο για την ικανοποίηση του αναμενόμενου υψηλού αριθμού αιτημάτων πληρωμής, ώστε να καταστεί δυνατή η οικονομική ενίσχυση των επενδυτών του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, έως το τέλος του έτους.

Η θέση της εταιρείας είναι ότι οι παρούσες υγειονομικές συνθήκες επιβάλλουν την υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών λύσεων, προκειμένου να επιταχύνονται οι διαδικασίες, να ενισχύονται οικονομικά οι επενδυτές και να αποφεύγονται καταστάσεις αποτροπής υλοποίησης επενδύσεων. Η τοπική οικονομία έχει μεγάλη ανάγκη τόσο την ενίσχυση της ρευστότητάς της όσο και την ενδυνάμωσή της για την αντιμετώπιση μελλοντικών προκλήσεων.