Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “Εκσυγχρονισμός πεζοπορικών διαδρομών Δ.Ε. Αποδοτίας”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 287.324,37€.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Γκίζας Βασίλειος, Δήμαρχος – νόμιμος εκπρόσωπος) και του αναδόχου «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», ο οποίος κρίθηκε μειοδότης.

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ_ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ