Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 203.137,22€.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Γκίζας Βασίλειος, Δήμαρχος – νόμιμος εκπρόσωπος) και της αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ – ΠΑΠΑΓΑΛΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», ο οποίος κρίθηκε μειοδότης.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΡΡΙΟ