Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  διατύπωσε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ Δ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ”, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER, της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, συνολικού προϋπολογισμού 263.176,47€.
Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του δικαιούχου ΔΗΜΟΣ Ι.Π. Μεσολογγίου (Λύρος Κώστας, Δήμαρχος – νόμιμος εκπρόσωπος) και του αναδόχου «ΣΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», ο οποίος κρίθηκε μειοδότης.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ