ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο  ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΩΝ  (3) ατόμων  ΠΕ ή ΔΕ  ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις παραλίες Ψανής και Γριμπόβου με διάρκεια απασχόλησης από 1-7-2011 έως 31-8-2011.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

Α.ΓΙΑ  ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

 

ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού   ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης  ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β)  Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

 Β.ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

 β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος  τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να  καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσόντων   και με φωτ/φο αστυν.ταυτότητας  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλλα 37, Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος,  απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Κυριαζή Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 26343-60119 begin_of_the_skype_highlighting            26343-60119      end_of_the_skype_highlighting) μέχρι την Δευτέρα  27-6-2011 .

Ο Δήμαρχος  Ναυπακτίας

 

 

                                                                                  Γιάννης Μπουλές