Στις 9/3/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0052740, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον ΝΑΣΤΟ ΔΙΟ. ΓΕΩΡΓΙΟ και αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό εμπορικής επιχείρησης. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 7.471,75€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 38,38% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 167.494,00€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 85.118,29€