Εκδούσα Αρχή: Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού

Πρώτη ημέρα υποβολής: 15/9/2011
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/11/2011

Δημόσια δαπάνη: 20.000.000,00€

Η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.Π.Ο.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στην Πράξη:

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (Ε.Π.Α.Ε.) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη διαφοροποίηση και στον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος με την επιχειρηματική αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, στην ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μία (1) πρόταση, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με τη μορφή Συνεργασίας, υφιστάμενα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό της Πράξης. Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους.

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος στις €400.000,00. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ορίζεται στο 40%. Επιπλέον προσαύξηση κατά 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 15η Σεπτεμβρίου 2011 έως και την 15η Νοεμβρίου 2011, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr/mis. Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η εκτύπωση του ηλεκτρονικά υποβληθέντος εντύπου υποβολής, τα οποία αποτελούν το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης, σε έναν από τους εταίρους του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε.), ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, καθώς και στα συνεργαζόμενα με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικά Ιδρύματα και Αναπτυξιακούς Φορείς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά σε σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η διαδικασία και ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης, η ένταξη των προτάσεων για χρηματοδότηση, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων στην περίπτωση έγκρισης του σχεδίου, ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια περιλαμβάνονται αναλυτικά στον Οδηγό της Πράξης.

Τον Oδηγό της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», το έντυπο υποβολής, καθώς και όλα τα έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρίσκουν στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού (www.yppo.gr και www.visitgreece.gr), του ΕΣΠΑ (www.espa.gr, www.ependyseis.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους των εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζικών Ιδρυμάτων και Φορέων.

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους κατά τόπους εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων αναφέρονται στο σχετικό παράρτημα του Οδηγού της Πράξης, καθώς και στα τηλέφωνα 210-6985210 και 801-11-36300.