Στις 20/4/2021 πραγματοποιήθηκε η 1η πληρωμή για το ιδιωτικό επενδυτικό σχέδιο LD311-0051514, το οποίο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, με δικαιούχο τον Μοσχονά Παναγιώτη και αντικείμενο επένδυσης τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση επιχείρησης παροχής υπηρεσιών. Το ποσό της πληρωμής ανέρχεται σε 22.830,01€.

Με την παρούσα πληρωμή έχει καταβληθεί:

  • στον δικαιούχο το 95,85% του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του έργου
  • σε ιδιωτικές επενδύσεις το ποσό των 721.188,86€
  • σε δημόσιες επενδύσεις το ποσό των 116.431,20€