Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, βάσει των οποίων προκύπτει ότι η ένταση ενίσχυσης (επιχορήγηση) για επενδυτικά σχέδια στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διαμορφώνεται ως εξής:

  • μικρές επιχειρήσεις: 70%
  • μεσαίες επιχειρήσεις: 60%
  • μεγάλες επιχειρήσεις: 50%

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ