Ο ΕΦ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του έργου “Διαμόρφωση και βελτίωση υπαίθριου θεάτρου και περιβάλλοντος χώρου πρασίνου”, με προϋπολογισμό 600.000,00€ και δικαιούχο τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Το έργο έχει ενταχθεί στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και χρηματοδοτείται από το σκέλος του τοπικού προγράμματος που υπάγεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ (ΛΙΜΕΝΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ)