Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER (LEADER Αλιείας) ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ παρατάθηκε έως την 15/12/2021 και ώρα 16:00, λόγω των καταστροφών που συντελέστηκαν στην περιοχή της Ι.Π. Μεσολογγίου, κατόπιν κακοκαιρίας.

Η εν λόγω πρόσκληση δεν δινόταν να παραταθεί περαιτέρω, δεδομένου της ήδη πολύμηνης διάρκειά της (αρχική δημοσίευση στις αρχές Αυγούστου) και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθηθούν για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, που θα υποβληθούν.

Νέα τροποποιημένη πρόσκληση (2η τροποποίηση)

Η τροποποίηση αφορά μόνο την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στην ανάρτηση της 8/10/2021.