Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, εντάχθηκαν τέσσερις (4) επιπλέον ιδιωτικές επενδύσεις στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής.

Πλέον, οι ενταγμένες στο τοπικό πρόγραμμα ιδιωτικές επενδύσεις ανέρχονται σε εξήντα έξι (66), με συνολικό προϋπολογισμό 16.791.277,04€ και δημόσια δαπάνη 9.704.546,40€.

Για περισσότερες πληροφορείς δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ