Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας “Προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων”  έχει εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, και από την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, με προϋπολογισμό 254.000,00€.

Το διατοπικό σχέδιο αποσκοπεί στην προώθηση της υπεύθυνης αλιείας στην μεταποίηση αλιευτικών προϊόντων, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν και συμβάλλοντας στην προστασία και διατήρηση του ιχθυαποθέματος των αλιευτικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να υλοποιηθούν πιλοτικές δράσεις στην κατεύθυνση της ευαισθητοποίησης των αλιέων, των επιχειρήσεων μεταποίησης και των τοπικών κοινωνιών – καταναλωτών ως προς τον πρωταρχικό ρόλο που θα πρέπει να έχει η ενσωμάτωση των αρχών της υπεύθυνης αλιείας, προκειμένου να εξασφαλιστεί η διατήρηση και αύξηση ενδεχομένως του ιχθυαποθέματος τα επόμενα χρόνια. Για το σκοπό οι συνεργαζόμενοι εταίροι θα υλοποιήσουν δράσεις παράλληλες και σε συνέργεια με το πρόγραμμα HellasFish, που ήδη υλοποιείται στην χώρα, καθώς και με αντίστοιχες δράσεις πιστοποίησης που λαμβάνουν χώρα από το MSC (Marine Stewardship Council) στις χώρες της Μεσογείου.
Στο διατοπικό σχέδιο συνεργασίας συμμετέχουν οι ακόλουθοι εταίροι:

  • Αναπτυξιακή Καβάλας (συντονιστής εταίρος)
  • Αιτωλική Αναπτυξιακή
  • Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νομού Θεσσαλονίκης
  • Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Μακεδονίας
  • Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας
  • Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Χίου
  • Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρου
  • Αναπτυξιακή Ευβοίας

Στο παρακάτω αρχείο δείτε την εγκριτική απόφαση:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ