Στις 16 & 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση του εταιρικού σχήματος του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας “Ζωή στους Υγροβιότοπους”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και στο οποίο συμμετέχουν η Αιτωλική Αναπτυξιακή, η ΕΤΑΝΑΜ, η Αναπτυξιακή Ολυμπίας, η Τριχωνίδα Αναπτυξιακή, η Αναπτυξιακή Καβάλας, η Αναπτυξιακή Ροδόπης, η Αχαΐα Αναπτυξιακή και η FLAG SAMOKOV (από την Βουλγαρία).

Το διακρατικό σχέδιο συνεργασίας στοχεύει στην δικτύωση προστατευόμενων περιοχών, από τη συνθήκη Ramsar και το Δίκτυο Natura 2000, με απώτερο στόχο την προβολή των προστατευόμενων περιοχών και την ανάδειξη της παραγωγικής/αναπτυξιακής δραστηριότητας, μέσω δράσεων δικτύωσης, ανάδειξης και προβολής των τοπικών χαρακτηριστικών τους, ευαισθητοποίησης της μαθητικής κοινότητας, των ευπαθών ομάδων και του τοπικού πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικοί στόχοι της Πράξης αποτελούν:

  • η διαμόρφωση παραγωγικών και αποτελεσματικών συνεργασιών/δικτυώσεων μεταξύ των επαγγελματιών και φορέων που δραστηριοποιούνται στις προστατευόμενες περιοχές, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον ενδογενή μηχανισμό ενίσχυσης και ανάδειξης των προστατευόμενων περιοχών
  • η επιμόρφωση των συμμετεχόντων στα τοπικά δίκτυα
  • η ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς σχετικά με τις προστατευόμενες περιοχές και την προστασία του οικοσυστήματος, με έμφαση στην βιώσιμη αλιεία
  • η ευαισθητοποίηση των ευπαθών ομάδων και η βιωματική επαφή τους με τον υγροβιότοπο
  • η ανάδειξη τοπικών χαρακτηριστικών των προστατευόμενων περιοχών και η δημιουργία προϋποθέσεων για την τουριστική τους αξιοποίηση
  • η διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο για την βιώσιμη ανάπτυξη των προστατευόμενων περιοχών.

Η συνάντηση της 1ης ημέρας πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Χαρακτικής “Βάσω Κατράκη”, στο Αιτωλικό, ενώ η συνάντηση της 2ης ημέρας πραγματοποιήθηκε στην έδρα της ΜΚΟ MESSOLONGI BY LOCALS, στην Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει για την συνεργασία και την συμβολή τους στην οργάνωση των συναντήσεων και στην φιλοξενία των συμμετεχόντων:

  • τον κ. Καστανά Κώστα, από το Μουσείο Χαρακτικής “Βάσω Κατράκη”
  • τον φορέα Messolongi by locals
  • τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Κλείσοβας