Με την υπ’ αριθμ. 116/23-6-2022 απόφαση ένταξης ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης των 16 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και ειδικότερα στον τομέα του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενταγμένων ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται σε 3.120.672,57€.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ