Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδοών, κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, υπέγραψε την απόφαση ένταξης του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας (ΣΔΣ) “Το βιολογικό τραπέζι της Νοτιοδυτικής Ελλάδας ΙΙ – BIO EFFECT GREECE”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ 2014-2020 και τα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER των συμμετεχουσών ΟΤΔ, με προϋπολογισμό 353.000,00€.

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας αποσκοπεί στην ενίσχυση, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση της διατροφικής – γαστρονομικής συνήθειας χρήσης βιολογικών προϊόντων και γενικότερα προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας στις συμμετέχουσες περιοχές, οι οποίες αποτελούν τον Δυτικό Άξονα της χώρας. Η διατροφική – γαστρονομική συνήθεια των συμμετεχουσών περιοχών αποτελεί στοιχείο της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, αναδεικνύοντας την ταυτότητα και την κουλτούρα της περιοχής, η οποία όμως τείνει να απαλειφθεί αναμειγνυόμενη και επηρεαζόμενη από τον σύγχρονο τρόπο διαβίωσης και διατροφής, σε συνάρτηση με τις επαναλαμβανόμενες οικονομικές κρίσεις της χώρας, που οδηγούν τους πολίτες σε διατροφικές – γαστρονομικές συνήθειες μικρού κόστους και χαμηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΔΣ επιχειρεί να διαμορφώσει παραγωγικές και αποτελεσματικές συνεργασίες/δικτυώσεις μεταξύ της βιο-παραγωγής, της βιο-διατροφής και του βιο-τουρισμού, οι οποίες θα αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης αφενός για την ενίσχυση και ανάδειξη της εν λόγω διατροφικής – γαστρονομικής συνήθειας, κύρια μέσω της εκπαίδευσης των συντελεστών παραγωγής, της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς και της υλοποίησης δράσεων προβολής και αφετέρου για την τουριστική αξιοποίησή της, κύρια μέσω βιωματικών δράσεων που απευθύνονται σε tour operators. Παράλληλα, οι εν λόγω συνεργασίες/δικτυώσεις θα αποτελέσουν τον πυρήνα των εμπλεκομένων, οι οποίοι θα συνεχίσουν και μετά την ολοκλήρωση του ΣΔΣ να λαμβάνουν πρωτοβουλίες, σε τοπικό και διατοπικό επίπεδο, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης, ανάδειξης και τουριστικής αξιοποίησης της γαστρονομικής συνήθειας του Δυτικού Άξονα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας διαρθρώνεται σε πέντε (5) άξονες:

 • Δικτύωση και συνεργασία
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση μαθητικής κοινότητας
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση τοπικού πληθυσμού και επισκεπτών
 • Ενέργειες δημοσιότητας
 • Συντονισμός & Διαχείριση ΣΔΣ

Για την υλοποίηση του ΣΔΣ συνεργάζονται οι κάτωθι ΟΤΔ:

 1. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (συντονιστής εταίρος)
 2. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
 3. ΕΤΑΝΑΜ
 4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
 5. ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
 6. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ