Σε συνέχεια αιτημάτων πληρωμών δικαιούχων για Πράξεις του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο ΕΠΑλΘ, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ προκειμένου να διενεργήσουν τις απαιτούμενες επιτόπιες επαληθεύσεις.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν ΟΕΕ για τις Πράξεις:

  • Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) στον Προκοπάνιστο Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας
  • Εκσυγχρονισμός ιχθυοτροφείου (εκτατική ιχθυοκαλλιέργεια) ΚΟΜΜΑ και ΣΧΟΙΝΙΑΣ”

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΟΕΕ_ΠΡΟΚΟΠΑΝΙΣΤΟΣ

ΟΕΕ_ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΣΧΟΙΝΙΑΣ