Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών επιστημονικής καθοδήγησης και εποπτείας πιλοτικής εφαρμογής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, κατάρτισης μελέτης οικονομικής και περιβαλλοντικής αποτύπωσης συλλεχθέντων απορριμμάτων, καθώς και κατάρτισης σχεδίου δράσης για την εφαρμογή πολιτικής ορθής διαχείρισης λιμνοθαλάσσιων απορριμμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος»,  του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ειδικότερα, ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας Πανεπιστημίου Πατρών ήταν ο μοναδικός υποψήφιος ανάδοχος και κρίνεται ως προσωρινός ανάδοχος για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α και Β, όπως αυτές προσδιορίζονται στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.