Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση δημιουργίας βιβλίου αλιευτικής γαστρονομίας και εκτυπώσεις αντιτύπων αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της Ενέργειας «Ανάδειξη Πολιτιστικών Στοιχείων» της Πράξης «Ζωή στους Υγροβιότοπους», του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ειδικότερα, η εταιρεία ΠΡΑΣΙΝΟ+ΜΠΛΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ήταν η μοναδική υποψήφια ανάδοχος και κρίνεται ως προσωρινή ανάδοχος για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α, Β και Γ, όπως αυτές προσδιορίζονται στην οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Η υποψήφια ανάδοχος θα ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.