Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση σύνταξης πρότασης τοπικού Προγράμματος LEADER.

Τα προσωρινά αποτελέσματα εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΣΜΑΤΩΝ

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.