Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ενημερώνει ότι τροποποίησε το Τεχνικό Δελτίο Πράξης του επενδυτικού σχεδίου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑΣ».

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Πράξης