Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο, στο οποίο συμμετέχει και η Αιτωλική Αναπτυξιακή, δημοσίευσε το 3ο τεύχος Newslleter. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.