Η Γ.Σ. των μετόχων της Αιτωλικής Αναπτυξιακής ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για το έτος 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022