Στο πλαίσιο παρακολούθησης του σκέλους του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER Αιτωλικής Αναπτυξιακής που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ και της συνεργασίας με την ΕΥΔ ΕΠΑλΘ είχε τεθεί στόχος πληρωμών δημόσιας δαπάνης ύψους 1.000.000€, έως το τέλος Ιουλίου. Ο στόχος επιτεύχθηκε με τις πληρωμές να ανέρχονται σε 1.015.576,33€.

Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ευχαριστεί για την συμβολή τους στην επίτευξη του στόχου πληρωμών, τους επενδυτές, τους μελετητές τους, τους δικαιούχους δημοσίων έργων, τις τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες των δικαιούχων δημοσίων έργων, τα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και το στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας.

Οι τελευταίες πληρωμές που έγιναν, ύψους δημόσιας δαπάνης 61.625,52€, και συνέβαλαν στο να ξεπεραστεί το φράγμα πληρωμών του 1εκ€ αφορούσαν τα επενδυτικά σχέδια:

  • LA311-0442887 (ίδρυση και λειτουργία τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών)
  • LA311-0470328 (ίδρυση επιχείρησης παροχής τουριστικών υπηρεσιών)

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο υλοποίησης του σκέλους του τοπικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενέκρινε μια επιπλέον παρτίδα πληρωμής, ύψους δημόσιας δαπάνης 52.047,15€. Η εν λόγω πληρωμή αφορούσε το επενδυτικό σχέδιο LD311-0050267 (ίδρυση μονάδας εστίασης).

Η πορεία απορρόφησης των πόρων του τοπικού προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις παραπάνω πληρωμές, έχει ως ακολούθως:

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ 4.375.000,00 5.142.233,10 117,54%
ΕΠΑλΘ 1.741.260,00 1.015.576,33 58,32%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.157.809,43 100,68%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2.625.000,00 4.005.980,87 152,61%
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.750.000,00 1.136.252,23 64,93%
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.096.260,00 549.739,34 50,15%
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 645.000,00 465.836,99 72,22%
ΣΥΝΟΛΟ 6.116.260,00 6.157.809,43 100,68%
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΠΑΑ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 66 66 9
ΠΑΑ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 24 24 5
ΕΠΑλΘ/ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 16 14 1
ΕΠΑλΘ/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 3 3 0
ΣΥΝΟΛΟ 109 107 15