Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, δημοσιοποιεί τον τελικό πίνακα αξιολόγησης της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Πράξεων δημοσίου χαρακτήρα, στο τοπικό πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ (σκέλος ΠΑΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ