Η Αιτωλική Αναπτυξιακή συμμετέχει σε τέσσερα (4) διαπεριφερειακά/διακρατικά σχέδια συνεργασίας, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Ειδικότερα, συμμετέχει στα ακόλουθα σχέδια συνεργασίας:

  1. Ζωή στους Υγροβιότοπους
  2. Πρωτοβουλία Αλιέων για την Προστασία του Περιβάλλοντος
  3. Αλιευτικός Τουρισμός
  4. Προώθηση της Υπεύθυνης Αλιείας στην Μεταποίηση

Το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2023 θα υλοποιηθούν αρκετές και σημαντικές ενέργειες, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων σχεδίων συνεργασίας, οι οποίες χρονικά προσδιορίζονται ως ακολούθως:

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ/ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
1 3-6/9/2023 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
2 9-10/9/2023 ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΜΜΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
3 11/9/2023, 20/9/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ
4 13/9/2023, 21/9/2023, 22/9/2023 ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑμΕΑ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ
5 14/9/2023, 15/9/2023, 16/9/2023 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
6 26-30/9/2023 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) ΙΤΑΛΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
7 4/10/2023, 23/10/2023, 1/11/2023 ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ
8 11/10/2023, 18/10/2023, 25/10/2023 ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ
9 6/11/2023 ΤΟΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
10 8-9/11/2023 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΛΙΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ) ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11 23-25/11/2023 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΛΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
12 29/11/2023 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ” Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΖΩΗ ΣΤΟΥΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΥΣ
* Μέρος των προαναφερόμενων ημερομηνιών ενδέχεται να διαφοροποιηθούν για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση/πληροφόρηση παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την Αιτωλική Αναπτυξιακή