Στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/12.12.16 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η εφαρμογή προγράμματος τοπικής ανάπτυξης, της ΟΤΔ «ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.».

Σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 80/28-09-2023 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER και με την παρούσα πρόσκληση, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους δικαιούχους, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για χρηματοδότηση σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Περιοχή εφαρμογής των υποδράσεων και δράσεων, στην οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί ο Δήμος Ναυπακτίας και Μεσολογγίου καθώς και η Δ.Κ. Αστακού.

Β. Η παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων αφορά τις εξής υποδράσεις και δράσεις:

 

ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΔΡΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ (σε €)

ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ» 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών.

Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων, διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης πρανών.

ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους 1.000.000,00 100%
ΔΡΑΣΗ 19.2.5: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ» 19.2.5.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, για την ταχύτερη και ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους 600.000,00 100%
ΣΥΝΟΛΟ   1.600.000,00  

 

Γ. Επισημαίνεται ότι για τις προτεινόμενες πράξεις που εκτελούνται με διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η μη ύπαρξη οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης, καθώς και των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Η αίτηση στήριξης απορρίπτεται σε περίπτωση που η πράξη αποτελεί κρατική ενίσχυση.

Δ. Οι πράξεις που εντάσσονται στο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποψήφιοι δικαιούχοι, οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσοστά επιχορηγήσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων, περιγράφονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς αμοιβή, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, είτε από τα γραφεία της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε από την ιστοσελίδα της ΟΤΔ (www.aitoliki.gr) ή του ΠΑΑ (www.agrotikianaptixi.gr).

Ε. Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDISS) συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/ έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ.

ΣΤ. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02/10/2023

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 04/12/2023

Ζ. Η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/ έγγραφα υποβάλλονται στην Ο.Τ.Δ. ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α., στη διεύθυνση Εθνική Οδός Ναυπάκτου Αντιρρίου (κόμβος Περιφερειακού), Πλατανίτης Αντιρρίου, ΤΚ 30020, εντός οκτώ (8) ημερών, από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνη είναι η κα. Βλάχου Ευλαμπία τηλέφωνο 2634038119, e-mail: info@aitoliki.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τα ακόλουθα αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΔΗΜΟΣΙΑ

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ