Η Αιτωλική Αναπτυξιακή ενημερώνει ότι η ΕΔΠ έλαβε απόφαση τροποποίησης της απόφασης ένταξης των ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER για το σκέλος που χρηματοδοτείται από το ΕΠΑλΘ.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ