Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αιτωλικής Αναπτυξιακής, με την υπ' αριθμ. 207/3-6-2013 συνεδρίασή του, επικύρωσε το πρακτικό αξιολόγησης της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα ανά προκηρρυσσόμενο κωδικό έχουν ως ακολούθως (με bold αναφέρονται οι ανάδοχοι):

ΚΩΔΙΚΟΣ Α

 1. Κ. ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (προσφορά: 6.900€)
 2. ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (προσφορά: 9.200€)
 3. ΒΕΛΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (προσφορά: 9.500€)
 4. ΚΑΦΦΕΣ Θ. ΖΗΣΗΣ (προσφορά: 9.600€)

ΚΩΔΙΚΟΣ Β

 1. Κ. ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (προσφορά: 1.800€)
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (προσφορά: 2.160€)
 3. ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (προσφορά: 2.400€)
 4. ΒΕΛΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (προσφορά: 2.450€)
 5. ΚΑΦΦΕΣ Θ. ΖΗΣΗΣ (προσφορά: 2.550€)

ΚΩΔΙΚΟΣ Γ

 1. Κ. ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (προσφορά: 2.400€)
 2. ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (προσφορά: 3.200€)
 3. ΒΕΛΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (προσφορά: 3.300€)
 4. ΚΑΦΦΕΣ Θ. ΖΗΣΗΣ (προσφορά: 3.400€)

ΚΩΔΙΚΟΣ Δ

 1. Κ. ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (προσφορά: 900€)
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (προσφορά: 1.200€)
 3. ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (προσφορά: 1.335€)
 4. ΒΕΛΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (προσφορά: 1.350€)
 5. ΚΑΦΦΕΣ Θ. ΖΗΣΗΣ (προσφορά: 1.450€)

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε

 1. Κ. ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (προσφορά: 450€)
 2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (προσφορά: 600€)
 3. ΒΕΛΤΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (προσφορά: 690€)
 4. ΠΛΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ (προσφορά: 700€)
 5. ΚΑΦΦΕΣ Θ. ΖΗΣΗΣ (προσφορά: 750€)