Την Τρίτη 26/3/2024 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη των εταίρων (ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ, ΕΤΑΝΑΜ, ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ) του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας “Δίκτυο λιμνών κεντρικής και ηπειρωτικής Ελλάδας”, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΑΑ και τα τοπικά προγράμματα CLLD/LEADER των εταίρων.

Το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας αποσκοπεί στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και τεχνητών λιμνών (Ευήνου, Κρεμαστών, Τριχωνίδας και Ζηρού) και των παραλίμνιων περιοχών σε τουριστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Στους στόχους του σχεδίου περιλαμβάνονται:

  • η ευαισθητοποίηση της τοπικής και μαθητικής κοινότητας, αναφορικά με τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στις προαναφερόμενες λίμνες
  • η ανάδειξη των λιμνών και των παραλίμνιων περιοχών
  • η άτυπη δικτύωση των συμμετεχόντων
  • η εισαγωγή πρακτικών και ιδεών για την αειφόρο ανάπτυξη των παραλίμνιων περιοχών
  • η καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στην εκπαιδευτική κοινότητα
  • η ενίσχυση της τουριστικής ικανότητας των παραλίμνιων περιοχών

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα των άμεσων ενεργειών για την υλοποίηση δράσεων του διατοπικού σχεδίου συνεργασίας και επιβεβαιώθηκε η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εταίρων.