ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.2_1.4 (ΑΔΑ:4Α5ΖΦ-ΤΡ4)  ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ)

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, καλεί το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την υποβολή προτάσεων / έργων (Πράξεων) σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, τα οποία αποτελούν εγκεκριμένες δημόσιες επενδύσεις του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

ΆΞΟΝΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΜΕΤΡΟ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΩΔ.

41

4.610.000,00€

ΔΡΑΣΗ :

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΚΩΔ.

412

1.090.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔ.

4.1.2.1

704.000,00€

ΠΡΑΞΗ 1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ «ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ»

ΚΩΔ.

4.1.2.1.6

105.000,00€

ΠΡΑΞΗ 2

ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΚΩΔ.

4.1.2.1.7

115.500,00€

ΠΡΑΞΗ 3

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΝ

ΚΩΔ.

4.1.2.1.8

15.000,00€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΩΔ.

4.1.2.2

386.000,00€

ΠΡΑΞΗ 1

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΚΩΔ.

4.1.2.2.2

105.000,00€

 

Αναλυτικά στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, καθώς και όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και υποβολής προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, από την 1η ημέρα δημοσίευσης της παρούσας στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ στην Δ/νση: Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, τ.κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.aitoliki.gr.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ε.Δ.Τ.Π.

 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά Αρχεία
https://www.dropbox.com/sh/zxqsm9k0s95oc76/Pw-TisFi4M