ΑΔΑ: Β41ΩΦ-ΣΒΤ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 4.1.1_1.7

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. ΟΤΑ ΩΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΦΔ) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 – 2013 (ΕΠΑΛ), η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ ως Ενδιάμεσος Φορέας Υλοποίησης του Άξονα 4 του ΕΠΑΛ, προέβη μετά και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΕΠΑΛ, σε τροποποίηση όρων (ΑΔΑ: Β41ΩΦ-ΣΒΤ) της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 4.1.1_1.7 (ΑΔΑ: Β4ΩΡΦ-ΑΡΝ), η οποία αφορά την υποβολή προτάσεων για την ένταξη ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων στις Κατηγορίες Πράξης 4.1.1.1. και 4.1.1.2 του Τοπικού Προγράμματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων τη 18η Ιουλίου 2012.

Οι τροποποιήσεις αφορούν τη μη υποχρέωση των δυνητικών δικαιούχων στην υποβολή εγγράφων και δικαιολογητικών για την απόδειξη της ίδιας συμμετοχής κατά την υποβολή των προτάσεων τους για ένταξη στο Τοπικό Πρόγραμμα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της αρχικής πρότασης.

Αναλυτικά στοιχεία της ανωτέρω τροποποίησης καθώς και η πλήρης πρόσκλησης με τα αναπόσπαστα τμήματα αυτής, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής για την υποβολή προτάσεων, είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε. ΟΤΑ στην Δ/νση: Εθνική οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου, τ.κ. 30020 Πλατανίτης Αντιρρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.aitoliki.gr.

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Τ.Π.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχετικά αρχεία
Τροποποιήσεις
Περίληψη τροποποίησης όρων