Στο πλαίσιο των προγραμμάτων LEADER (“Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER” και “Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών”) εντάχθηκαν 161 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 27εκ €. Υλοποιούνται 70 έργα (52 ολοκληρώθηκαν και για 18 συνεχίζεται η χρηματοδότηση από την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020), συνολικού προϋπολογισμού περίπου 11,6εκ €.

Πολύ σημαντικός αριθμός επενδυτικών σχεδίων (86) απεντάχθηκαν, κύρια εξαιτίας της ανασφάλειας και των προβλημάτων που έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση στη χώρα μας.

Συμβουλευτείτε το ακόλουθο αρχείο για αναλυτικότερες πληροφορίες:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ