Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων, του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ, η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) οριστικοποίησε τον πίνακα κατάταξης και καθόρισε τα επενδυτικά σχέδια που χρηματοδοτούνται.

Οι διαθέσιμοι πόροι δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχονταν σε 2.625.000€ και σε αυτούς προστέθηκαν 45.000€ από μεταφορά πόρων από άλλη υποδράση του τοπικού προγράμματος και 3.991.900€ από έγκρισης υπερδέμευσης (1.060.678,13€ προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το υπόλοιπο ποσό από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων).

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, η ΕΔΠ καθόρισε την χρηματοδότηση 42 ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, δημόσιας δαπάνης 6.660.089€ και συνολικού προϋπολογισμού 11.816.585,16€.

Τα 27 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια, που δεν χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση, αναμένεται να χρηματοδοτηθούν το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με τις αναφορές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Παρακαλούνται οι δικαιούχοι των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων να επικοινωνούν με την Αιτωλική Αναπτυξιακή πριν προβούν σε ενέργειες υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου, ώστε να λαμβάνουν τις απαιτούμενες οδηγίες και να μην προκύψει πρόβλημα στην χρηματοδότησή τους όταν ενταχθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (1η φάση χρηματοδότησης)