Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ θα δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη ατόμων στο Δήμο Ναυπακτίας από 24/04/2012 – 03/05/2012. Οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται ανέρχονται στις 40 και αφορούν τις ακόλουθες ειδικότητες:

 

 • 3 Νηπιαγωγοί (ΠΕ)
 • 3 Καθαρίστριες (ΥΕ)
 • 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι (ΔΕ)
 • 2 Φιλόλογοι Ξένων Γλωσσών (ΠΕ)
 • 4 Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ ή ΤΕ)
 • 2 Ψυχολόγοι (ΠΕ)
 • 8 Νοσηλευτές (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
 • 8 Συνοδοί ΑμεΑ (ΠΕ ή ΔΕ)
 • 4 Παιδαγωγοί (ΠΕ)
 • 2 Υπάλληλοι Κοινωνικού Παντοπωλείου (ΔΕ)
 • 2 Οδηγοί (ΔΕ)

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν:

Α) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή από τις 9:30 πμ – 12:30 μμ, τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία του συλλόγου

Β) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: Πλαστήρα 9, ΤΚ 30300 Ναύπακτος, απευθύνοντας την στο σύλλογο «ΑΛΚΥΟΝΗ – Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Γονέων ή Κηδεμόνων και Φίλων Αυτών» υπόψιν κας Παναγοπούλου. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο site του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΛΚΥΟΝΗ: www.alkyoniamea.gr, στο site του Δήμου Ναυπακτίας: www.nafpaktos.gr, στο site της Αιτωλικής Αναπτυξιακής: www.aitoliki.gr και στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 26340 27313 (κος. Γρηγόρης Παναγιωτόπουλος)