Η ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ δημοσιοποιεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης Β1.1 «Ενέργειες προσδιορισμού Ομάδων στόχου – ενέργειες διαμεσολάβησης, διαβούλευσης και κινητοποίησης τοπικής κοινωνίας – ανάλυση δεδομένων και δράσεων, εξειδίκευση ενεργειών», στο πλαίσιο του Σχεδίου Συνεργασίας «Διεύρυνση Δυνατοτήτων Ένταξης στο Κοινωνικό και Οικονομικό Περιβάλλον Ατόμων με Διαφορετικό Πολιτισμικό Υπόβαθρο», του Προγράμματος “Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 -2020” (ΠΑΑ), Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.3 – Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία, με καταληκτική ημερομηνία την 9/5/2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω αρχείο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ